Miličić startovao porazom, pobede Pagonisa i Vidovića

Kik-​boks debi Darka Mil­ičića nije tri­jum­falno pro­tekao, jer je nekadašnji košarkaš u dru­goj rundi morao da odus­tane od borbe zbog povrede noge, dok su se tit­u­lom svet­skog i evrop­skog šam­pi­ona u Novom Sadu oki­tili srp­ski kik-​bokseri Nenad Pag­o­nis i Mil­jan Vidović.
Nekada snažni NBA cen­tar je morao da preda prvi meč, pošto mu je već u prvoj rundi stradala potkol­enica i nije mogao da nas­tavi borbu pro­tiv Radovana Radojčina.
Povreda je izgledala pril­ično opasno, imao je duboku ras­ekot­inu na levoj nozi i iako je Mil­ičić imao veliku želju da nas­tavi meč, izdržao je još nepun minut u ringu. Dobro je otvo­rio borbu, žestoko napadao i već od prvih sekundi pokazao da u novi sport ulazi pripremljen.

“Umorio sam se kao da sam bio u kafani. Šalim se, povreda je bila ozbiljna, fiz­ički sam mogao da nas­tavim, ali sudije to nisu sav­je­to­vale. Biće još borbi”, rekao je Mil­ičić, koji mnogo radi na pro­mo­ciji kik-​boksa.
Nenad Pag­o­nis postao je novi svet­ski šam­pion u dis­ci­plini lou-​kik do 88,6 kilo­grama. On je u izuzetno ujed­načenom duelu pobe­dio Hrvata Agrona Pre­te­nia.
Nakon prve runde u kojoj je ispi­ti­vao pro­tivnika, Pag­o­nis je u naredne dvije bio znatno konkret­niji i sa više udaraca namet­nuo se sudi­jama. U četrv­toj rundi ser­i­jom dobrih udaraca uzvra­tio je Hrvat, ali to nije bilo dovoljno za osva­janje šam­pi­onskog pojasa.
Najbolji srp­ski kik-​bokser je u rod­nom gradu pokazao više od svog pro­tivnika u vrlo otvorenoj završnici duela i zasluženo slavio.

U izuzetno neizv­jes­nom duelu pojas evrop­skog šam­pi­ona “Wako Pro” u dis­ci­plini K1 do 81,4 kilo­grama osvo­jio je srp­ski borac Mil­jan Vidović, pobe­di­vši šam­pi­ona Mađarske Lasla Saba, odlukom trećeg sudije.
Vidović je odlično otvo­rio meč maes­tral­nim kom­bi­naci­jama udaraca. U dru­goj rundi uzvra­tio je Sabo, da bi Vidović u nas­tavku našao rešenje za pro­tivnikov kon­tra gard. Odluču­juća runda za pob­jedu srp­skog borca bila je četvrta, kada je Mađara slao na patos. U posljed­njoj rundi Vidović je agre­sivnim nas­tupom sa puno hi-​kik udaraca i neko­liko dobrih udaraca kol­jenom defin­i­tivno riješio pitanje pobednika.
Odličnu uver­tiru u sprek­takl naprav­ile su djevo­jke bor­bom u dis­ci­plini K1 do 70 kilo­grama, gdje je jedno­glas­nom odlukom sudija pobi­jedila Alek­san­dra Krstić iz Pag­o­nis tima. Da sve bude na nivou pravog spek­takla bori­lačkih vještina pobrin­ula se i novosad­ska pub­lika, koja je u velikom broju došla da podrži srpske borce.

 

Zapratite nas